Glasklart för en förbättrad alkoholrådgivning

Glasklart™ är ett digitalt hjälpmedel för prevention, behandling och uppföljning av alkoholproblem. Genom att använda Glasklart™ kan både en högre vårdkvalitet och hälsoekonomiska fördelar uppnås. Glasklart™ erbjuder en ökad trygghet för vårdgivaren och möter förväntningarna hos dagens patienter.

"Mobile technologies have the potential to revolutionize how populations interact with national health services.

World Health Organization, Executive Board

Den skadliga alkoholkonsumtionen ligger bakom ett trettiotal olika medicinska diagnoser, såsom alkoholberoende, men även olika typer av cancer och kardiovaskulära tillstånd. Ca 1 miljon svenskar beräknas ha en riskfylld alkoholkonsumtion. Sammantaget har kostnaden i samhället för den skada som alkohol orsakar estimerats till 45 miljarder kronor per år.

Glasklart™ drivs av Lifemesh. Grundarna till Lifemesh har en bakgrund inom medicinsk forskning och IT. De använder forskning och modern teknik för att lösa utmaningar inom vården.

welcome-image

Glasklart

Glasklart sänker barriärer och ger plats för behov.

Glasklart

Systemet Glasklart är en tjänst för råd- och vårdgivare inom alkoholområdet. Det är ett verktyg för både individen och hälso- och sjukvården att gemensamt uppnå uppsatta mål för alkoholkonsumtion. Kommunikation sker direkt mellan klient och vårdgivare, och anonymt vid behov.

Alkoholkonsumtion

Glasklart bistår med analys av data om faktorer kring riskbruk av alkohol, som sedan används för ett effektivt möte med klienten.

Visualisering

Glasklart ger alla användare en anpassad bild av samma data, som sedan kan används för ett målinriktat möte mellan vårdgivare och klient.

Personlig kontakt

Glasklart möjliggör en direkt kontakt mellan vårdgivare och klient, som vid behov kan vara anonym.

Tillgänglighet

Som klient med mobilen i fickan får jag lätt och kontinuerlig kontakt med vården, med en lägre mental barriär för mina frågor och undringar.

Glasklart för klienten

Glasklart är en app i din mobil. Att använda din mobiltelefon i hälsosyfte, M-hälsa, underlättar för dig i vardagen och är ett centralt inslag i en modern vård.

Mobilen har du alltid tillgänglig

Glasklart är ett diskret, digitalt hjälpmedel som du enkelt kan hantera i sociala sammanhang

Du har en direkt, kontinuerlig och vid behov anonym kontakt med din vårdgivare

Det känns tryggt att kunna ha en enkel och nära kontakt med sin vårdgivare

Du får en möjlighet att förstå din alkoholkonsumtion

Som anhörig kan du också använda Glasklart

Glasklart för råd- och vårdgivare

Att få en korrekt alkoholanamnes är önskvärt, både vid bedömning, vård och uppföljning av alkoholproblem. Många viktiga faktorer spelar in vid en skadlig alkoholkonsumtion, som dagens teknik ger möjlighet till att samla in och analysera. Stor vikt måste läggas vid säkerhet och etiska frågor vad gäller datainsamling av känslig information.

Kontinuerlig uppföljning och kontakt

En alkoholbehandling innebär ofta ett flertal möten i vården, där man gemensamt söker identifiera, bedöma och finna en lämplig behandlingsstrategi. Detta kan ske inom primär-och företagshälsovård, liksom inom specialiserad beroendevård. Glasklart riktar sig till samtliga delar av denna vårdprocess och vårdnadsgivare. Glasklart används vid prevention, behandling och uppföljning av alkoholproblem. Information utbyts kontinuerligt i realtid mellan vårdbesöken och ger möjlighet till planering på ett helt nytt sätt. Glasklart är ett hjälpmedel som förstärker befintlig kompetens och resurser.

content-image

Digitalisering

Mobil teknologi förväntas utgöra ett viktigt verktyg vid prevention och vård

 • E-hälsa

  E-hälsan, d v s använding av digital teknik inom vården, har en vida erkänd potential. Genom att använda modern teknologi för t ex mobiltelefoner kan vi uppnå en högre tillgänglighet till vård, liksom förbättrad information om individens hälsotillstånd. Det finns stora möjligheter till resursbesparingar som ännu är underutnyttjade..

 • Digitaliserad vård

  Med digitala verktyg får vårdpersonalen hjälp att fokusera på rätt uppgifter, och ger patientens möjlighet att medverka i sin egen vård och få insyn i sin egen vårdsituation. En digitalisering av vården skulle kunna bespara samhället stora kostnader och ge både personal och patienter en större tillfredställelse.

 • Tillgänglighet

  Som klient med mobilen i fickan får jag lätt och kontinuerlig kontakt med vården, med en lägre mental barriär för mina frågor och undringar.

 • Anpassningsbart

  Genom att presentera olika användarupplevelser för vårdtagare och vårdgivare kan Glasklart ge alla användare en anpassad bild av samma data.

 • Effektivt klientmöte

  Kontakten mellan vårdsökande och vårdgivare är betydelsefull vid vård av alkoholproblem.

 • Support

  Vårdgivare som är anslutna tjänsten Glasklart har tillgång till full support av IT-miljön. Vid anslutning ges en introduktion för vårdnadsgivaren som sedan följs av fortlöpande stöd.

 • "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

  – Regeringen och Sveriges kommuner och landsting

 • "Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige."

  – McKinseyCompany

Låt oss tillsammans minska kostnader och underlätta behov

Genom att använda modern teknologi kan vi uppnå en högre tillgänglighet till vård och få bättre information om individens hälsotillstånd. Låt oss tillsammans minska kostnader och underlätta behov.

Kontakt

Epost: hej@lifemesh.se

Kontakta oss gärna

Skicka ditt meddelande här eller använd vår e-postadress.